Skrivelser

Esbo hembygdsförenings styrelse har skickat till Tekniska verkets Parkavdelning i Esbo följande skrivelse:
Espoon kaupunki
Tekninen keskus
Viherpalvelut
PL 4
PL 02070Asia: Leppävaaran Vallikallion historialliset maalinnoitukset

Osallistuimme 26.09.06 Espoon kaupunkiosayhdistysten Liiton järjestämiin siivoustalkoisiin Leppävaaran Vallikallion ensimmäisen maailmansodan maalinnoitusten raunioilla. Meitä oli yhteensä 20 henkilöä ja saimme aikaan yhden siirtolavallisen roskia. Totesimme yhteisesti, että vallihaudat ovat pahasti kasvamassa umpeen – vesakoita ja jopa puita kasvaa haudoissa. Puun juuret tulevat tunkeutumaan vallihautojen seinämiin ja vaurioittamaan ne. Tämä arvokas alue tulee säilyttää palana Espoon historiaa jälkipolville. Vetoamme Espoon kaupungin Viherpalveluun, että puut ja vesakot poistettaisiin ja haketettaisiin ensi tilassa.
Mikäli apua tarvitaan olemme käytettävissä, mutta puiden ja vesakoiden kaatamiseen meillä ei ole resursseja.
Odotamme kiinnostuneina teidän positiivista kannanottoanne.

Espoossa 03.10.06 ESBO HEMBYGDSFÖRENING RF

Benita Åkerlund pj         Solveig Forsberg siht. os. Vanha Lagstadintie 4
02770 Espoo
p. 040 5575213
Liite.
I översättning:

Esbo stad
Tekniska verket
Parkavdelningen
Pb 4
Pb 02070Ärende: De historiska befästningarna på Vallberget i Alberga

Vi deltog den 26.09.06 i städningstalkot, som anordnades av Esbo stadsdelsföreningars förbund (EKYL) vid ruinerna av de befästningar, som under första världskriget uppförts på Vallberget i Alberga. Vi var sammanlagt 20 personer och lyckades fylla ett lastflak med skräp. Vi konstaterade gemensamt att vallgravarna höll på att växa igen – sly och till och med träd växer i vallgravarna. Trädens rötter kommer att växa in i vallgravarnas väggar och därvid skada dem. Detta värdefulla område bör sparas som en del av Esbos historia för kommande generationer.

Vi vädjar till Parkavdelningeni Esbo stad att slyn och träden måtte avlägsnas och flisas snarast möjligt. Utifall hjälp behövs står vi till förfogande men våra resurser räcker inte till att fälla träd och sly.

I väntan på Edert positiva ställningstagande Esbo 03.10.06

ESBO HEMBYGDSFÖRENING RF Benita Åkerlund ordf      Solveig Forsberg sekr

Adr. Gamla Lagstadsvägen 4
02770 Esbo
Tel. 040 5575213
Bilaga

Skrivelse om stadshuset
Esbo hembygdsförenings styrelse har skickat till stadsstyrelsen i Esbo följande skrivelse:
Espoon kaupunginhallitukselleAsia: Kaupungintalo on säilytettävä

Olemme ymmärtäneet, että käydään keskustelua kaupungintalon kohtalosta – sen mahdollisesta purkamisesta tai korjaamisesta. Kantamme kotiseutuyhdistyksenä on, että nykyinen kaupungintalo tulee säilyttää osana Espoon keskuksen rakennushistoriallista kerrostumaa.

Kysymmekin, mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä nykyisen
kaupungintalon säilyttämiseksi? Espoossa 03.10.06

ESBO HEMBYGDSFÖRENING RF Benita Åkerlund pj     Solveig Forsberg siht.

Os. Lagstad hembygdsgård
Vanha Lagstadintie 4
02700 Espoo
Gsm 040 5575213 I översättning:

Till Stadsstyrelsen i EsboÄrende: Stadshuset bör sparas
Vi har förstått att man för diskussioner om Stadshusets öde – om dess rivning eller reparation.

Vår åsikt som hembygdsförening är att det nuvarande stadshuset bör bevaras som en del av den historiska utvecklingen av arkitekturen i Esbo centrums. Vi frågar därför vilka åtgärder kommer stadsstyrelsen att vidta för att bevara det nuvarande stadshuset?

Esbo 03.10.06 ESBO HEMBYGDSFÖRENING RF

Benita Åkerlund ordf     Solveig Forsberg sekr Adr. Lagstad hembygdsgård
Gamla Lagstadsvägen 4
02700 Esbo
Gsm 040 5575213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *