Stadgar

Stadgar för Esbo hembygdsförening rf,

registrerade 7.5.2020

1.  Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Esbo hembygdsförening rf och dess hemort är Esbo stad.
     
2.  Syfte och verksamhetsformer

     Föreningens syfte är att

–    arbeta för en fördjupad kännedom om hembygden
–    verka för omvårdnad av allt som ur kulturell, historisk, estetisk eller vetenskaplig 
      synpunkt med tanke på hembygden förtjänar att bevaras
–    främja kulturarbetet i Esbo
      
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
– via initiativ och utlåtanden ta del i frågor som berör hembygdens samhällsplanering
– göra intervjuer, fotografera hotade miljöer och insamla gamla fotografier
– uppsamla föremål och skriftligt material
– anordna exkursioner, samkväm, föredrag, seminarier och utställningar
– genom avtal med Esbo stad upprätthålla och driva Lagstad hembygdsgård
     
Föreningen stöder sin verksamhet genom att
–  arrangera fester, basarer, konserter, utställningar och dylika evenemang.
Föreningen har rätt att ansöka och motta bidrag och kan även motta och     
förvalta donationer av såväl fast som lös egendom eller pengar.
                      
Föreningens språk är svenska.

3.  Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli ordinarie medlem i föreningen.    Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Till hedersmedlem kan årsmöte kalla medlem som förtjänstfullt arbetat för föreningen. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

4.  Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens          styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde   för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen  om medlemmen inte har betalat sin    förfallna medlemsavgift eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser och åtgärder som inträdet i föreningen förutsätter.

5. Medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie medlemmarna. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

6.   Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex ordinarie medlemmar samt två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och suppleanter för ett år i sänder och ordinarie medlemmar för två år. Tre medlemmar avgår årligen.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne har förhinder på  kallelse av vice ordföranden eller om minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften (1/2) av dess medlemmar är närvarande, ordföranden eller viceordföranden medräknade. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7.  De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med endera sekreteraren eller kassören.

8.  Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Föreningen ska ha en verksamhets-granskare och en suppleant. 
Bokslutet jämte nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9.  Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari –   april månad.
Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningsmöte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har       understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möte

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast tio dagar före mötet genom att skicka en kallelse till varje medlem eller genom annons i en tidning som utkommer på föreningens hemort eller genom bägge förfaringssätten.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötets öppnande

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

4. godkännande av föredragningslistan för mötet

5. presentation av bokslutet,verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens            utlåtande

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7. fastställande av verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten

 8. val av styrelsens ordförande och tre styrelsemedlemmar för de i tur avgående samt val av två suppleanter

9. val av en verksamhetsgranskare jämte en personlig suppleant.

10. behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska därom skriftligen meddelas till styrelsen 30 dagar före mötet.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som mötet beslutar.

13. I övrigt gäller vad som i lagen om föreningar är stadgat.