Lagstad historik

År 1866 utgavs en förordning i vilken kommunerna förpliktigades att grunda och upprätthålla folkskolor. År 1868 beslöt kommunalnämnden i Esbo tillsätta en kommitté för planering av kommunens skolfrågor.Kyrkoherden i Esbo professor Gabriel Geitlin kastade fram tanken att placera en folkskola i kyrkobyn. Han föreslog att kommunen skulle hyra Lagstad hemman för folkskolan.

Lagstad hade redan under medeltiden testamenterats åt församlingen. Professor Geitlin donerade 1000 mk som en grundplåt för skolan. Andra donatorer var Aurora Karamzin, Charlotte Boberg och vicehäradshövding Osvald Wasastjerna.
Kommunalstyrelsen beslöt den 13.10.1869 att av församlingen hyra Lagstad hemman och där bygga folkskolan. Byggnadsarbatet fördröjdes av de prövningar missväxten och den därav förorsakade hungersnöden.Skolan stod färdig på hösten 1873. Det mindre klassrummet reserverades för flickorna och det större för pojkarna. Flickornas lärarinna bodde i ena ändan av skolhuset medan pojkarnas lärare bodde i ett separat hus.

Flickornas undervisning inleddes 1873 medan pojkarnas undervisning startade 1874 pga svårigheterna att få en lärare. Till skolan anmälde sig 39 pojkar och 40 flickor. I skolhuset fungerade från skolans start fram till 1939 ett bibliotek, som utgjorde grunden till Esbo stadsbibliotek.År 1886 utfärdades en förordning enligt vilken flickor och pojkar kunde undervisas tillsammans. Genast följande läsår tillämpades detta i Lagstad.

År 1887 utvidgades skolhuset med ett klassrum, en tambur och en farstu. Samtidigt fick flickorna och pojkarna enligt dåtida sed skilda tamburer.År 1939 då Helsingfors bombades inkvarterades evakuerade i Lagstad folkskola. Under fortsättningskriget förflyttades Helsingfors barnbördshus till Lagstad och eleverna förflyttades till Bemböle skola.

En märkbar förbättring i skolans arbetsförhållande skedde 1942 då vindsvåningens utrymmen kunde tas i bruk. Där inrymdes en lärarbostad, skolans kök och ett klassrum för de yngsta. Utrymmesbristen i skolan förblev stor. Efter andra världskriget översteg elevantalet 90. Man var tvungen att bygga ett nytt skolhus. År 1954 upphörde skolverksamheten i Lagstad gamla skola. Det gamla skolhuset har därefter använts av stadens olika kanslier.

Källa: Esbo stadsmuseums projektutredning 18.6.1999