Registerbeskrivning

Den registeransvarige
Esbo hembygdsförening rf
Gamla Lagstadsvägen 4, 02770 Esbo
F-signum 0101251-3

Kontaktperson i ärenden angåede registret
Ann-Christin Lintula
Länsmansbacken 10, 02770 Esbo
040 562 0259

Registrets namn
Esbo hembygdsförenings medlemsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Avsikten med registret är att föreningen på ett smidigt sätt skall kunna upprätthålla kontakten till sina medlemmar, närstående organisationer och massmedia.

Registrets datainnehåll
Huvuddelen av registret utgör en förteckning över föreningens medlemmar och deras adress-, e-post och telefonuppgifter. Dessutom ingår kontaktuppgifter till närstående organisationer och massmedia.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna om medlemmarna har erhållits av medlemmarna själva.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Esbo hembygdsförening är medlem i Finlands svenska hembygdsförbund och Nylands svenska hembygds- och museiförbund. Föreningen prenumererar åt sina medlemmar dessa förbunds tidningar Hembygden respektive Nyländsk hembygd. Föreningen utlämnar sina medlemmars adressuppgifter åt dessa förbund. I övrigt utlämnar föreningen inte medlemsregistret eller delar av det åt utomstående.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Översänds ej

Principer för skyddet av registret
Medlemsförteckningen upprätthålls i Tietoverkko Fi Oy:s databas. Endast de styrelsemedlemmar i föreningen som behöver tillgång till medlemsförteckningen har användarkoder till den.
Då en medlem utträder ur föreningen, även gällande dödsfall, avlägsnas uppgifterna från medlemsregistret.

Adb-register: Tietoverkko Fi Oy:s databas, https://www.ilmari.fi/