JOY-seminarium

Finlands svenska hembygdsförbund ordnade ett seminarium kring kampanjen JOY den 27 april 2010 i Lagstad hembygdsgård med Esbo hembygdsförening som lokalarrangör. Först berättade Ingalill Ihrcke och Börje Forsberg från Kyrkslätts hembygdsförening under rubriken ”Gammal stockbyggnad blir modern samlingslokal – hur bevara de kulturhistoriska värdena?“ Föreningen renoverar för tillfället en stockbyggnad på Gillobacka gård i avsikt att skapa en hemvist för föreningen och dess samlingar.

En tjugotal medlemmar har deltagit i talkoarbetet, som hittills krävt ca 2000 talkotimmar. Avsikten är att med dokument, föremål m.m. för dagens ofta inflyttade kyrkslättsbor och andra visa hur man levt på gården, både i den rivna huvudbyggnaden och i den aktuella byggnaden. Benita Åkerlund, ordförande för Esbo hembygdsförening, lyfte fram några “Med- och motgångar i närmiljön“. Benita började med Lagstad hembygdsgård, som i gott samarbete med Esbo stad renoverats till en fungerande hembygdsgård.

Med Skärgårdsdagarna i Esbo har föreningen önskat stöda skapandet av ett skärgårdsmuseum på Pentala. Esbo stadsmuseum har nu fått de ekonomiska möjligheterna att förverkliga planerna så, att museet kan öppnas år 2014. Stadsmuseet har även övertagit huvudansvaret för Skärgårdsdagarna. Bland motgångarna nämnde Benita rivningsbeslutet angående stadshuset i Esbo. En annan motgång var att initiativet att erbjudandet att hjälpa till vid rensandet av vallgravarna i bl.a. Alberga ej ledde till resultat, ej ens ett svar. Vallgravarna ingick i det befästningsverk som 1914 började byggas runt Helsingfors.

Arkitekt Yrjö Sahlstedt från Hangö hade rubriken ”Efterkrigstidens trähusbebyggelse“. Han noterade att behovet av bostäder var skriande under efterkrigstiden. Sammanlagt 75000 frontmannahus uppfördes. Finlandshjälpen i Sverige gav 2000 hus av vilka 55 kom Ekenäs till godo. Yrjö Sahlstedt tog Ekenäs som exempel och där speciellt trähusbebyggelsen i Knipnäs-Ormnäs. Han ansåg att dessa miljöer var enhetliga men inte enformiga och poängterade vikten att trähusbebyggelsen från denna tid bör bevaras. Timo Tuomi, chef för museiväsendet i Esbo, avslutade dagen med rubriken ”Från stenöken till förorter”. Han utgick från sin uppväxttid i Vallgård i Helsingfors med doften av asfalt. Han noterade att Aravareglerna från 1949 starkt styrde byggandet under 1950-talet. Byggnadskvaliteten var dock hög då, emedan inslaget av hantverk var betydande. Senare kom byggnadsindustrin med element, vilket försämrade kvaliteten. Han nämnde att bebyggelsen i Olars, som arkitektoniskt ansetts vara högklassig, löper risk för att förvittras och småningom kommer att försvinna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *