Årsmötet

Esbo hembygdsförening höll sitt årsmöte den 11 mars 2009 i Lagstad hembygdsgård med Lasse Hoffman som mötesordförande och Marina Calander som mötessekreterare. Ett trettiotal medlemmar hade mött upp. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 godkändes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ordföranden Benita Åkerlund återvaldes liksom även i tur att avgå varande styrelsemedlemmarna Aila Enlund, Solveig Forsberg och Leif Söderholm medan Katinka Weurlander, Kristina Määttänen och ChristaNyman har ett år kvar. Som suppleant återvaldes Rolf Mattsson medan Asta Kolma valdes i stället för Henrik Morelius, som önskat avgå.

Som revisorer återvaldes CGR Kaj Kiljander och Carita Sormunen och till revisorssuppleanter Börje Österberg samt en icke namngiven person utsedd av Kaj Kiljander. Som extra ärende behandlades Esbo svenska kulturförenings erbjudande att överlåta sin verksamhet till Esbo hembygdsförening. Årsmötet beslöt

1) att hembygdsföreningen före hembygdsföreningens nästa ordinarie årsmöte övertar Esbo svenska kulturförening r.f:s verksamhet jämte kassa- och banktillgodohavanden; 2) att årsmötet godkänner att Svenska kulturfonden ändrar stadgarna för fonden Pro cultura Esbo så att avkastningen från fonden skulle utbetalas till Esbo hembygdsförening r.f. i stället för Esbo svenska kulturförening r.f. samt

3) att årsmötet befullmäktigar styrelsen att fatta de beslut som krävs för övertagandet av Esbo svenska kulturförening r.f:s verksamhet jämte kassa- och banktillgodohavanden samt att besluta om datum för verkställandet av övertagandet. Fullmakten skall vara i kraft senast till hembygdsföreningens nästa ordinarie årsmöte. Vid möter berättade regissören Nena Stenius om teatervandringarna vid Esbo å senaste sommar illustrerat med ett bildspel. De totalt elva vandringarna, som samlade en publik på drygt femhundra åhörare, beskrev intressanta händelser i trakten allt från de första invandrarnas ankomst fram till frontmannaparcellerna och ”rysstågen” efter kriget..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *